[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Termes i condicions <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<h1><strong>AV&Iacute;S LEGAL<\/strong><\/h1>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">En compliment de l'article 10 de la Llei 34\/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informaci&oacute; i Comer&ccedil; Electr&ograve;nic (LSSICE) s'exposen a continuaci&oacute; les dades identificatives de l'empresa:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">Titular del web:<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">FINQUES VIC ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, S.L.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">NIF B 66056904<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el VOlum 43891, Foli 46, Full 44353, Inscripci&oacute; 1&ordf;.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">Adre&ccedil;a: Carrer Doctor Junyent, 12 - CP 08500 Vic<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">Tel&egrave;fon 93 8814241<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">Fax 93 8814323<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">Email de contacto: info@finquesvic.com<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">OBJECTE<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">El responsable posa a disposici&oacute; dels usuaris el present document amb el qual pret&eacute;n donar compliment del que disposa la normativa vigent en mat&egrave;ria de protecci&oacute; de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtud del quel disposa el Reglament UE 2016\/679 del Parlament Europeui del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecci&oacute; de persones f&iacute;siques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaci&oacute; d'aquestes dades el RGPD, i la normativa nacional Llei Org&agrave;nica de Protecci&oacute; de Dades i Garant&iacute;a dels Drets Digitals <\/span><\/strong><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">LOPDGDD, aix&iacute; com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines s&oacute;n les condicions d'&uacute;s d'aquest.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">El responsable es reserva el dret a modificat qualsevol tipus d'informaci&oacute; publicada al lloc web, sense que hi hagi obligaci&oacute; de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicaci&oacute; al lloc web del responsable.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">RESPONSABILITAT<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">El responsable s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informaci&oacute; publicada al seu lloc web que hagi estat manipulada o introdu&iuml;da per un tercer ali&egrave; a aquest.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">ADRECES IP<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">Els servidors del lloc web detecten de manera autom&agrave;tica l'adre&ccedil;a IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">POLITICA DE ENLLA&Ccedil;OS<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">Des del present lloc web &eacute;s possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. At&egrave;s que el responsable no pot controlar sempre els continguts introdu&iuml;ts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas el responsable manifesta que procedir&agrave; a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogu&eacute;s contravenir la legislaci&oacute; nacional o internacional, la moral o ordre p&uacute;blic, procedint a la retirada immediata de la redirecci&oacute; a dit llox web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en q&uuml;esti&oacute;. El responsable no es fa responsable de la informaci&oacute; i continguts emmagatzemats, a t&iacute;tol enunciatiu per&ograve; no limitariu, en f&ograve;rums, xat, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitj&agrave; que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la p&agrave;gina web del responsable. No obstant aix&ograve; i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, el responsable es posa a disposici&oacute; de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col&middot;laborant de forma activa en la retirada o si escau el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar a contravenir la legislaci&oacute; nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre p&uacute;blic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogu&eacute;s ser susceptible d'aquesta classificaci&oacute;, es prega que ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">Aquest lloc web ha estat revisat i provat perqu&egrave; funcioni correctament. No obstant aix&ograve;, el responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programaci&oacute;, o que esdevinguin causes de for&ccedil;a major, o circumst&agrave;ncies que facin impossible l'acc&eacute;s a la p&agrave;gina web.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">PROTECC&Iacute;&Oacute; DE DDADES<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">El responsable compleix el que disposa el Reglament UE 2016\/679 del parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecci&oacute; de les persones f&iacute;siques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaci&oacute; d'aquestes dades RGPD, i la normativa nacional Llei org&agrave;nica de Protecci&oacute; de Dades y Garant&iacute;a dels Drets Digitals LOPPDGDD.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">Aix&iacute; mateix. El responsable informa que per donar compliment a la Llei 34\/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci&oacute; i el Comer&ccedil; Electr&ograve;nic i li sol&middot;licitar&agrave; el seu consentiment al tractament de les seves dades amb fins comercials en cada moment.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">PROPIETAT INTEL&middot;LECTUAL I INDUSTRIAL<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">El lloc web, incl&ograve;s el t&iacute;tol enunciatiu per&ograve; no limitatiu la seva programaci&oacute;, edici&oacute;, compilaci&oacute; i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i\/o gr&agrave;fics s&oacute;n propietat del responsable o, si s'escau disposa de llic&egrave;ncia o autoritzaci&oacute; expressa per part dels autors.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel&middot;lectual i industrial. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducci&oacute; total o parcial, &uacute;s, explotaci&oacute;, distribuci&oacute; i comercialitzaci&oacute;, requereix en tot cas de l'autoritzaci&oacute; escrita pr&egrave;via per part del responsable. Qualsevol &uacute;s no autoritzat pr&egrave;viament per part del responsable ser&agrave; considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel&middot;lectual o industrial del autor.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">Els dissenys, logotips, text i\/o gr&agrave;fics aliens al prestador i que poguessin apar&egrave;ixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controv&egrave;rsia que pogu&eacute;s suscitar respecte a aquests. En tot cas, el responsable compta amb l'autoritzaci&oacute; expressa i pr&egrave;via per part d'aquests. El responsable autoritza expressament a qu&egrave; tercers puguin redirigir directament els continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir a la p&agrave;gina principal del lloc web del responsable.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">El responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel&middot;lectual i industrial. Que aquesta propietat&nbsp; s'esmenti o aparegui al lloc web no implica que el responsable hi tingui cap dret ni responsabilitat, ni tampoc que hi doni suport, la patrocini o la recomani.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">Per totes aquelles imatges en qu&egrave; el programari de disseny ho permet, s'han incl&ograve;s les refer&egrave;ncies corresponents a l'autoria i llic&egrave;ncia corresponent.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">Per realitzar qualsevol tipus d'observaci&oacute; respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel&middot;lectual o industrial, aix&iacute; com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho per escrit al indicat a l'encap&ccedil;alament.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">SSL<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">El responsable ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL <\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">Un certiciat SSL permet protegir tota la informaci&oacute; personal i confidencial que es pugui gestionar en un lloc web, independentment de la informaci&oacute; que es transmeti, com per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte del web fins al servidor, o les dades introdu&iuml;ts per a la subscripci&oacute; de butlletins de not&iacute;cies o accessos a les &agrave;rees protegides.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"margin: 0px; color: black; font-family: 'Arial',sans-serif;\">La direcci&oacute; del lloc web apareixer&agrave; en color verd, activant el protocol \"https\" que permet connexions segures d'un servidor web al navegador de l'usuari.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Termes i condicions

AVÍS LEGAL

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa:

Titular del web:

FINQUES VIC ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, S.L.

NIF B 66056904

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el VOlum 43891, Foli 46, Full 44353, Inscripció 1ª.

Adreça: Carrer Doctor Junyent, 12 - CP 08500 Vic

Telèfon 93 8814241

Fax 93 8814323

Email de contacto: info@finquesvic.com

OBJECTE

El responsable posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtud del quel disposa el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeui del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades el RGPD, i la normativa nacional Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantía dels Drets Digitals LOPDGDD, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús d'aquest.

El responsable es reserva el dret a modificat qualsevol tipus d'informació publicada al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del responsable.

RESPONSABILITAT

El responsable s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web que hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web detecten de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari.

POLITICA DE ENLLAÇOS

Des del present lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas el responsable manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit llox web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. El responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitariu, en fòrums, xat, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del responsable. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, el responsable es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar a contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. No obstant això, el responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, o circumstàncies que facin impossible l'accés a la pàgina web.

PROTECCÍÓ DE DDADES

El responsable compleix el que disposa el Reglament UE 2016/679 del parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades RGPD, i la normativa nacional Llei orgànica de Protecció de Dades y Garantía dels Drets Digitals LOPPDGDD.

Així mateix. El responsable informa que per donar compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament de les seves dades amb fins comercials en cada moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclòs el títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del responsable o, si s'escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del responsable serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial del autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el responsable compta amb l'autorització expressa i prèvia per part d'aquests. El responsable autoritza expressament a què tercers puguin redirigir directament els continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir a la pàgina principal del lloc web del responsable.

El responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Que aquesta propietat  s'esmenti o aparegui al lloc web no implica que el responsable hi tingui cap dret ni responsabilitat, ni tampoc que hi doni suport, la patrocini o la recomani.

Per totes aquelles imatges en què el programari de disseny ho permet, s'han inclòs les referències corresponents a l'autoria i llicència corresponent.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho per escrit al indicat a l'encapçalament.

SSL

El responsable ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL

Un certiciat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui gestionar en un lloc web, independentment de la informació que es transmeti, com per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte del web fins al servidor, o les dades introduïts per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides.

La direcció del lloc web apareixerà en color verd, activant el protocol 'https' que permet connexions segures d'un servidor web al navegador de l'usuari.

 

 

 


Cargando datos. Un momento, por favor...