[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Pol\u00edtica de privacitat <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<h1><strong>POL&Iacute;TICA DE PRIVACITAT<\/strong><\/h1>\n<p>FINQUES VIC ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, S.L., informa als seus usuaris del lloc web sobre la seva politica respecte del tractament i protecci&oacute; de les dades de car&agrave;cter personal dels usuaris i clients. I garanteix en tot moment l'&iacute;ntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecci&oacute; de dades i serveis de la societat de la informaci&oacute;: Reglament (UE) 2016\/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i Llei Org&agrave;nica 3\/2018, de 5 de desembre de Protecci&oacute; de dades personals i garantia dels drets digitals. Llei 34\/2002, d'11 de juliol dels serveuis de la societat de la informaci&oacute; i de comer&ccedil; electr&ograve;nic. Llei 3\/2017, de 15 de febrer, del llibre sis&egrave; del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. Reial decret legislatiu 1\/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text ref&ograve;s de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complement&agrave;ries.<\/p>\n<p><strong>RESPONSABLE DEL TRACTAMENT<\/strong><\/p>\n<p>FINQUES VIC ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, S.L.<\/p>\n<p>CIF : B66056904<\/p>\n<p>Domicili: Carrer Doctor Junyent, 12 - CP 08500 VIC (Barcelona)<\/p>\n<p>Dades Registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 43891, FFoli 46, Full 443543, Inscripci&oacute; 1&ordf;<\/p>\n<p>Tel&egrave;fon 938814241<\/p>\n<p>Correu electr&ograve;nic: info@finquesvic.com<\/p>\n<p><strong>FINALITAT DEL TRACTAMENT I TERMINI DE CONSERVACI&Oacute; DE LES DADES<\/strong><\/p>\n<p>Gestionar les consultes plantejades a trav&eacute;s del formulari de consulta. Tractarem les seves dades durant el temps que sigui necessari per atendre la seva sol&middot;licitud.<\/p>\n<p>Enviament de comunicacions comercials i promocions. Tractarem les seves dades fins que es doni de baixa.<\/p>\n<p>Gestionar les indcid&egrave;ncies i manteniment de la web. Tractarem les seves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripci&oacute; que li resultind d'aplicaci&oacute;.<\/p>\n<p><strong>DESTINATARIS DE LES DADES<\/strong><\/p>\n<p>Per a complir les finalitats indicades en la present Pol&iacute;tica de Provacitat, &eacute;s necessari que donem acc&eacute;s a les seves dades personals als encarregats de tractament per a l'execuci&oacute; d'un contracte o prestaci&oacute; d'un servei al Responsable, seguint per aix&ograve; les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.<\/p>\n<p><strong>DRETS DELS USUARIS<\/strong><\/p>\n<p>Sol&middot;licitar l'acc&eacute;s a les seves dades personals que s'estan tractant i rebre aquesta informaci&oacute; per escrit pel mitj&agrave; sol&middot;licitat.<\/p>\n<p>Sol&middot;licitar la rectificaci&oacute; de les dades personals inexactes, si s'escau, sol&middot;licitar la seva supressi&oacute; quan les dades ja no siguin necessaries per a la finalitat pels quals van ser recollits.<\/p>\n<p>Sol&middot;licitar la limitaci&oacute; del tractament de les seves dades.<\/p>\n<p>Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan s'escaigui, en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius leg&iacute;tims.<\/p>\n<p>Dret a la portabilitat de les dades. La persona interessada t&eacute; dret a rebre les dades personals.<\/p>\n<p>Dret a retirar el consentiment prestat.<\/p>\n<p>Dret a reclamar davant de l'Ag&egrave;ncia Espanyola de Protecci&oacute; de Dades.<\/p>\n<p>L'usuari pot exercitar aquests drets a l'adre&ccedil;a de correu postal o electr&ograve;nica del Responsable, acreditant la seva identitat amb una c&ograve;pia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir.<\/p>\n<p><strong>PROCED&Egrave;NCIA DE LES DADES<\/strong><\/p>\n<p>Les dades personals han de ser facilitades pel propi interessat de forma absolutament volunt&agrave;ria. La manca d'algunes dades o la no resposta de preguntes que pugyuin formular-se a la persona interessada en els processos de registre o a trav&eacute;s de formularis electr&ograve;nics, pot provocar la impossibilitat d'acc&eacute;s a determinats serveis per a la prestaci&oacute; dels quals &eacute;s imprescindible de disposar d'aquestes dades de car&agrave;cter personal. En aquest cas el responsable del tractament ha d'informar de car&agrave;cter obligatorio necessari de facilitar les dades personals perl el funcionament del servei. El responsable asegura la confidencialitat de les seves dades personals i garanteix la seguretat d'aquests, adoptant les mesures necess&agrave;ries per a evitar la eva alteraci&oacute;, p&egrave;rdua, tractament o acc&eacute;s no autoritzat.<\/p>\n<p><strong>INFORMACI&Oacute; FACILITADA PER L'INTERESSAT<\/strong><\/p>\n<p>Els menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare\/mare i\/o tutors legals. L'interessat introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de desc&agrave;rrega, accepten expressament i de forma lliure i inequ&iacute;voca que les seves dades s&oacute;n necess&agrave;ries perqu&egrave; el responsable atengui la seva petici&oacute;, i &eacute;s volunt&agrave;ria la inclusi&oacute; de dades en els camps restants. L'interessat garanteix que les dades personals facilitades al prestador s&oacute;n veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificaci&oacute; d'aquestes. Totes les dades sol&middot;licitades a trav&eacute;s del lloc web s&oacute;n necessaris per a la prestaci&oacute; d'un servei &ograve;ptim a l'interessat. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informaci&oacute; i serveis que el responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.<\/p>\n<p><strong>MESURES DE SEGURETAT<\/strong><\/p>\n<p>Que de conformitat amb el disposen les normatives vigents en mat&egrave;ria de protecci&oacute; de dades personals, el responsable est&agrave; complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD I LOPDGDD per el tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del RGPD i en l'article 4 de la LOPDGDD, pels quals s&oacute;n tractats de manera l&iacute;cita, lleial i transparent en relaci&oacute; amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que &eacute;s neccesari en relaci&oacute; amb els fins per els quals s&oacute;n tractats. El responsable garanteix que ha implementat pol&iacute;tiques t&egrave;cniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats de l'interessat i els ha comunicat la informaci&oacute; adequada perqu&egrave; puguin exercir-los.<\/p>\n<p><strong>BRETXES DE SEGURETAT<\/strong><\/p>\n<p>El respaonsable informar&agrave; sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estart afectades, i autoritats, dins de les 72 hores seg&uuml;ents a la detecci&oacute; de la bretxa.<\/p>\n<p><strong>LEGISLACI&Oacute; APLICABLE I JURISDICCI&Oacute;<\/strong><\/p>\n<p>Per a la resoluci&oacute; de totes les controv&egrave;rsies o q&uuml;estions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, ser&agrave; d'aplicaci&oacute; la legislaci&oacute; espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resoluci&oacute; de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu &uacute;s els Jutjats i Tribunals de Vic.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>&nbsp;<\/h1>\n<h1>&nbsp;<\/h1>","limit":-1,"order":101}]

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

FINQUES VIC ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, S.L., informa als seus usuaris del lloc web sobre la seva politica respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients. I garanteix en tot moment l'íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Llei 34/2002, d'11 de juliol dels serveuis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

FINQUES VIC ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, S.L.

CIF : B66056904

Domicili: Carrer Doctor Junyent, 12 - CP 08500 VIC (Barcelona)

Dades Registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 43891, FFoli 46, Full 443543, Inscripció 1ª

Telèfon 938814241

Correu electrònic: info@finquesvic.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT I TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Gestionar les consultes plantejades a través del formulari de consulta. Tractarem les seves dades durant el temps que sigui necessari per atendre la seva sol·licitud.

Enviament de comunicacions comercials i promocions. Tractarem les seves dades fins que es doni de baixa.

Gestionar les indcidències i manteniment de la web. Tractarem les seves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripció que li resultind d'aplicació.

DESTINATARIS DE LES DADES

Per a complir les finalitats indicades en la present Política de Provacitat, és necessari que donem accés a les seves dades personals als encarregats de tractament per a l'execució d'un contracte o prestació d'un servei al Responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

DRETS DELS USUARIS

Sol·licitar l'accés a les seves dades personals que s'estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.

Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes, si s'escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaries per a la finalitat pels quals van ser recollits.

Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan s'escaigui, en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.

Dret a la portabilitat de les dades. La persona interessada té dret a rebre les dades personals.

Dret a retirar el consentiment prestat.

Dret a reclamar davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L'usuari pot exercitar aquests drets a l'adreça de correu postal o electrònica del Responsable, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals han de ser facilitades pel propi interessat de forma absolutament voluntària. La manca d'algunes dades o la no resposta de preguntes que pugyuin formular-se a la persona interessada en els processos de registre o a través de formularis electrònics, pot provocar la impossibilitat d'accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible de disposar d'aquestes dades de caràcter personal. En aquest cas el responsable del tractament ha d'informar de caràcter obligatorio necessari de facilitar les dades personals perl el funcionament del servei. El responsable asegura la confidencialitat de les seves dades personals i garanteix la seguretat d'aquests, adoptant les mesures necessàries per a evitar la eva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

INFORMACIÓ FACILITADA PER L'INTERESSAT

Els menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare i/o tutors legals. L'interessat introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries perquè el responsable atengui la seva petició, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'interessat garanteix que les dades personals facilitades al prestador són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquestes. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'interessat. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que el responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD I LOPDGDD per el tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del RGPD i en l'article 4 de la LOPDGDD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és neccesari en relació amb els fins per els quals són tractats. El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats de l'interessat i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

BRETXES DE SEGURETAT

El respaonsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estart afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Vic.

 

 

 

 


Cargando datos. Un momento, por favor...